نام محصولدرب کارخانهداروخانه ومراکزمصرف کننده
سرنگ2و5/2و3دوتیکه115201382415483
سرنگ5cc  دوتیکه126721520617031
سرنگ 10cc دوتیکه180002160024192
سرنگ2و5/2و3سه تیکه129601555217418
سرنگ 5cc سه تیکه142561710719160
سرنگ cc10 سه تیکه201602419227095
سرنگ انسولین 1cc  177602131223869
سرنگ 20cc دوتیکه372604471250077
سرنگ 20cc سه تیکه393304719652860
سرنگ 50cc سه تیکه8280099360111283
سرنگ گاواژ سه تیکه8280099360111283